Prywatne DlaDoroslych nr 5

Misja

Szkoła jest miejscem, gdzie dobro słuchacza stanowi wartość nadrzędną.

 

Słuchacze i nauczyciele tworzą społeczność dynamicznie funkcjonującą, w której słuchacz ma możliwość pełnego rozwoju intelektualnego przy pełnym poszanowaniu jego godności osobistej, uwzględniając jego indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i sytuacje życiowe.

Nasza szkoła wyróżnia się dzięki budowaniu w niej przestrzeni, w której każdy, począwszy od słuchacza a skończywszy na nauczycielu jest traktowany podmiotowo. Słuchacz III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ma świadomość, że wszelkie  działania Szkoły służą jego indywidualnemu i wszechstronnemu rozwojowi, służącemu wyposażeniu go w wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego i świadomego wyboru dalszego kształcenia, a tym samym prawidłowego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie.

Nasza szkoła dąży do tego, by każdy jej słuchacz był człowiekiem, potrafiącym samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.

Nasza szkoła uczy szacunku do samego siebie, innych i świata, w którym żyjemy.

Nasza szkoła przywiązuje dużą wagę do klimatu panującego w niej, gdyż tylko dzięki życzliwemu i nade wszystko kompetentnemu zespołowi pedagogicznemu możemy umożliwić każdemu uzyskanie średniego wykształcenia, właściwe przygotowanie do egzaminu maturalnego, jak również dalszą kontynuację nauki.

Nasza szkoła przykłada dużą wagę do profesjonalizmu w pracy dydaktycznej.

W swoim działaniu kierujemy się:

 
  • doskonałą współpracą między nauczycielami a słuchaczami;

  • najwyższą jakością kształcenia, kierując się przekonaniem, że dzięki wspólnemu wysiłkowi słuchacz może osiągnąć duże efekty we własnym rozwoju;

  • systematycznością, solidnością i kreatywnością jako priorytetami przyświecającymi ciągłemu rozwojowi szkoły i tych, którzy ją tworzą.