Ile trwa nauka w szkole dla dorosłych?

15 marzec 2019

W związku z przyjęciem reformy edukacji przekształceniu uległa struktura całego polskiego szkolnictwa. Główną zmianę, o której z pewnością każdy z nas słyszał, stanowi – stopniowo wprowadzana w życie – likwidacja gimnazjów. Oczywiście nie pozostaje ona bez wpływu na cały system oświatowy w Polsce. Obecnie funkcjonować już zaczęły szkoły podstawowe, w których nauczanie trwa osiem – nie zaś, jak wcześniej, sześć – lat. Pojawiły się również szkoły średnie w nowej formule. Szkoły zawodowe zostały zastąpione szkołami branżowymi pierwszego stopnia (trzyletnią) i drugiego stopnia (dwuletnią). W zreformowanych technikach i liceach ogólnokształcących nauka wydłużyła się o rok. Uczniowie będą w nich uczęszczać na zajęcia przez – odpowiednio – pięć i cztery lata. Zmiany oczywiście objęły również licea dla dorosłych, w tym III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krakowie: http://www.lod.krakow.pl/.

Co to oznacza dla osób, które będą ubiegać się o przyjęcie do nich oraz dla tych, które jeszcze nie ukończyły nauki? Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że licea dla dorosłych zostaną przekształcone od 1 IX 2020 roku. Od tego momentu nauczanie będzie trwać w nich cztery lata. Na rok szkolny 2019/2020 przewidziana jest ostatnia rekrutacja do liceum trzyletniego, w którym uczyć się będą dorośli słuchacze. Będzie ona odbywała się dwukrotnie: we wrześniu 2019 na semestr pierwszy oraz w lutym 2020 roku na semestr drugi.

Wszyscy, którzy obecnie się w nich uczą, nie muszą mieć żadnych obaw – dokończą oni program w swojej szkole na dotychczasowych zasadach (czyli tych, które obowiązywały przed wprowadzeniem reformy edukacji). W przypadku nieotrzymania promocji i konieczności powtarzania klasy słuchacze będą uczęszczać na zajęcia w jednej z klas od I do III w czteroletnim liceum. Dzięki temu rozwiązaniu cykl kształcenia nie zostanie przerwany.